κάτωθεν

κάτωθεν
και κάτωθε και κάτουθε (ΑΜ κάτωθεν, Α και κάτωθε)
επίρρ.
1. από κάτω προς τα πάνω («ὄρυγμα κάτωθεν ἀρξάμενον», Ηρόδ.)
2. κάτω από, υποκάτω (α. «κάτωθεν τής τραπέζης» β. «κάτωθεν τοῡ ὀφθαλμοῡ», Ιπποκρ.)
μσν.
1. παρακάτω
2. γεωγρ. δυτικά
3. φρ. «τὸ κάτωθεν» — προς δυσμάς
αρχ.
φρ. α) (λογ.) «τὰ κάτωθεν» — τα κατώτερα μέλη κατιούσας σειράς γενών και ειδών
β) «τοὺς εἰς τό κάτωθεν» — αυτούς που ανήκουν στην επόμενη γενεά (Πλάτ.)
γ) «τὰ κάτωθεν οἰκίας» — τα κάτω μέρη τού σπιτιού, τα θεμέλια.
[ΕΤΥΜΟΛ. < κάτω + -θεν, επιρρμ. κατάλ. δηλωτική τής από τόπου κινήσεως].

Dictionary of Greek. 2013.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • κάτωθεν — from below indeclform (adverb) κατόω aor ind pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • AURIGANTIUM — qui ludis Circensibus palmam olim quaerebant, factiones erant variae, de quibus sic Tertullian. de spect. c. 9. Aurigae coloribus idololatriam vestiêrunt, et ab initio duo soli fuêre, albus et russeus. Albus hiemi, ob nives candidas, russeus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • вьсѧмо — (13) нар. Всюду, везде: распростьрто же бѣ вс˫амо полѥ весело кѹпно. и радостьно. тихыми вѣтры подъвѣваѥмо. (κατώθεν) ЖФСт XII, 44; и вьсѩмо по всеи вселенѣи распростретьсѩ проповѣданьѥ (πανταχοῦ) ГА XIII–XIV, 176а; написавъ же всѩмо и всюду… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Harpe (Waffe) — Kronos mit einer Harpe …   Deutsch Wikipedia

  • ALABASTRUM proprie idem est — quod φορεῖον vel φόρετρον, vas vel instrumentum alicui rei gerendae aptum, Attice ἀλάβαςτρον, pro ἀνάβαςτρον. Unde et ἀλάβαςτρο??? perticae vel fustes gerendis oneribus accommodae; et ἀλάβαςτρο : vasa quoque unguentaria et inde lapis Alabastrites …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ALAHGABAL — nomen Suriaci idoli, unde Antoninus Heliogabalus Imperator, Romanus nomen habuit. Scaligero et Casaubono significat Deum montis, sed cuius montis ille Deus fuerit, aut a quo monte ita sit appellatus, non explicant satis. Quod enim Casaubonus sic… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AXONES et CYRBES — i. e. leges Solonis, quomodo scriptae, vide Bochart. Geogr p. 494. Quemadmodum Lycurgi leges Rhetra dicebantur: ex utrisque leges sumptuarias Romanos olim mutuâsle, quas senescentes Paulatim reparaverit Sulla Dictator, memorat Amm. Marcelli l. 16 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHARADROS — apud Papin. Statium, Thebaid. l. 4. v. 46. Quaeque pavet longâ spumantem valle Charadron Neris Fluvius est Peloponnesi, quo Neris oppid. alluebatur. Lutatius, Neris Civitas Peloponnesi, quae fluvio Charadrô circa eunte raditur. Fuit autem Neris… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CIBORIUM — non unâ significatione Gtaecis et Romanis notum. Scriptoribus vero Ecclesiasticis pro arca, nec non pyride, seu scriniolo, super altare, quô Sacramentum conservatur in Larina Ecclesia. Pluries in Ecclesiasticae supellectilis catalogis. Vide Henr …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ELAGABALUS — sive Alagabalus, nomen Soli ab Emessenis datum: pro quo Graeci ac Romani, ut vox ea quodammodo barbariem exueret, Heliogabalus dicere maluêrunt: imo et Ε῾λαιαγάβαλος pro eo apud Herodian. legas. Eum autem Solem esse, indicant tum Dio et Herodian …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”